Boka på 0176-10 000

Miljö & trafiksäkerhet

Som en del i vårt arbete att alltid bli ännu bättre tar vi allvarligt på dessa frågor. Vi utbildar fortlöpande all personal i miljötänkande och säkerhet på alla plan. Både chaufförer och kunder ska känna sig säkra. Våra fordon är utrustade med alkolås och säkerhetskamera.

Miljöpolicy för Norrtälje Taxi och anslutna åkeriers miljötaxibilar

Norrtälje Taxi AB är en beställningscentral för taxitransporter. Förutom traditionell taxitrafik, utför vi transporter för färdtjänsten inom Stockholms Län.

Vår målsättning är att långsiktigt minska de miljömässiga effekterna av verksamheten, med hänsyn taget till praktiska och finansiella förutsättningar, samt de krav kunder och uppdragsgivare ställer på vår verksamhet. Vi avser att uppnå dessa mål genom vår miljötaxi policy:

  • att eftersträva en effektivare verksamhet genom schemaläggning och genom större medvetenhet hos trafikledning
  • att eftersträva att tvätt- och serviceanläggningar med miljögodkännande eller uttalad miljöstrategi utnyttjas i högre utsträckning
  • att eftersträva att åkare och chaufförer i högre grad använder kemiska produkter, såsom oljor, rengöringsmedel, etc., med så lite negativ påverkan på miljön som möjligt
  • att, i egenskap av beställningscentral, ställa krav på leverantörer vad avser förbrukningsmaterial nödvändiga för verksamheten
  • att aktivt implementera Norrtälje Taxis miljöpolicy hos anslutna åkare och deras chaufförer
  • att kontinuerligt, genom utbildning och information, sörja för att arbetet mot minskad miljöpåverkan fortsätter
  • att successivt följa förändringar i lagstiftning vad avser miljöfrågor och aktivt informera åkare och chaufförer om eventuella förändringar

Detta arbete skall kontinuerligt dokumenteras och extern revision av miljöarbetet skall ske på 2-årsbasis

Miljöpolicy antagen 2005.05.19
Kjell Österman Ordf.

Trafiksäkerhetspolicy Norrtälje Taxi AB

Arbetar för att trafiksäkerheten i verksamheten ska höjas. Vi ska inta bara vara goda föredömen i trafiken utan genom vårt trafiksäkerhetsarbete vill vi ta vårt bestämda ansvar för att samhällets trafiksäkerhetsmål skall nås.
Vårt trafiksäkerhetsarbete gagnar inte bara samhället i stort utan är till fördel för alla dem som uppehåller sig på eller i närheten av vägnätet.

Vårt trafiksäkerhetsarbete består bland annat i att:

Samtliga medarbetare utbildar och informerar sig när det gäller de trafiksäkerhetsfrågor som är centrala för taxinäringen, så att alla berörda engageras för att agera trafiksäkert i sitt arbete.
Vi ägnar särskild uppmärksamhet åt förbättringar inom områdena hastighetsanpassning, bilbältesanvändning samt alkohol- & drogfrihet i trafiken.
Denna policy är antagen av företagsledningen och kommuniceras till alla anställda. den hålls även tillgänglig för allmänheten.

Norrtälje 2005-06-19
Sven Dahlqvist, Trafiksäkerhetsansvarig på Norrtälje Taxi Ab

Boka via app för Iphone, Android, Windows Phone